Censo e directivas das sociedades obreiras e agrupacións locais ourensás de orientación socialista (1895-1936)

Cuño do Comité Provincial do Partido Socialista de Ourense en 1931
*Tomado de: 

Quintas Ferreño, F.J.(2012): O movemento obreiro socialista na provincia de Ourense (1895-1936), Fundación Luís Tilve: Santiago de Compostela.SOCIEDAD DE TIPÓGRAFOS DE OURENSE (1894)

-          1899: Marcial Iglesias (presidente), Enrique Acebedo (vicepresidente), Justo Gutiérrez (contador-depositario), José Mª Cid (secretario 1º), Bricio Serantes (secretario 2º), Leopoldo Palacios, Manuel Bayón e Froilán Fernández (vocais).
-          1904: Justo Gutiérrez (presidente).
-          1914:  Antonio Viejo (presidente), Arturo Guerrero (vicepresidente), Enrique Vigo (secretario), Claudio González (vicesecretario), Antonio Álvarez Gutiérrez (depositario), Eduardo Berjano (contador), José Álvarez (bibliotecario), Antonio Gómez Pavón, Leonardo Fouz e Emilio Domínguez (vocais).
-          1915: Antonio Viejo (presidente), Eugenio Iglesias (secretario).
-          1922: Antonio Viejo (presidente), Ramón Bretaña (secretario).
-          1932: Froilán Fernández de la Torre (presidente).
-          1932: Valentín Gómez Castro (presidente), Eugenio Iglesias Fernández (vicepresidente), Antonio Taboada Nóvoa (secretario), Juan Lubiáns Zarazo (vicesecretario), José Iglesias Rodríguez (contador), José Bolás (depositario), José Vilariño (bibliotecario), Pablo González García, Benito Vázquez Lago e Bonifacio Fernández (vocais).

CENTRO DE SOCIEDADES  OBRERAS DE OURENSE / FEDERACIÓN LOCAL DE SOCIEDADES OBRERAS DE OURENSE (1895)

-          1895:[ José Cuíñas (presidente), Manuel Pazos (vicepresidente), Joaquín Suárez (contador), Ramiro Cebreiros (depositario), Emiliano Ramón López (secretario 1º), Manuel Lorenzo (secretario 2º), Manuel Gómez, Agustín Figueira e Manuel Hermida (vocais).
-          1899: Secundino Couto (presidente), Gregorio Vázquez (vicepresidente), Manuel Gómez (tesoureiro), Gumersindo Rapela (contador), Manuel Iglesias (secretario 1º), Secundino Maquieira (secretario 2º), Maximino Campos, Marcial Iglesias e Secundino Martínez (vocais).
-          1904: Bricio Serantes (presidente).
-          1905: José Cernadas (presidente), Labrador Ríos (secretario).
-          1909: Antonio Viejo (presidente), Froilán Fernández (secretario).
-          1913: Segundo Garrido (presidente).
-          1913: Segundo Garrido (presidente), Severino Fernández (secretario).
-          1916: Eulogio Vázquez (presidente), Segundo Garrido (secretario).
-          1918: Segundo Garrido (presidente).
-          1920: Ramiro Escudero (presidente), José Salgado (secretario).
-          1922: Amador Covas (presidente), Bonifacio Fernández (secretario).
-          1923: Amador Covas (presidente).
-          1925: Froilán Fernández (presidente), Julio Moure (secretario).
-          1926: Luís Vázquez (presidente), Secundino Fernández (vicepresidente).
-          1927: Manuel Suárez (presidente), Ricardo Viejo (vicepresidente), José do Campo (secretario primeiro), Manuel Somoza (secretario segundo), Luís Malleira (contador) e Miguel Serantes (depositario).
-          1931: Augusto Fernández Expósito (presidente), José Ferro (vicepresidente), Juan Ángel Nóvoa (secretario), Manuel Docampo Pousa (vicesecretario), José María Cid (depositario) e Alfonso Varela (bibliotecario).
-          1931: José Álvarez Diéguez (presidente).
-          1932: Manuel Docampo Pousa (presidente), Juan Ángel Nóvoa (secretario).
-          1933: Cesáreo López (presidente), da Sociedad de la Madera; Manuel Diéguez (secretario), da Sociedad de Electricistas; Félix Salgado (secretario 1º), da ATEO; Daniel González (secretario 2º), da Sociedad de Metalúrgicos; Alejandro Díaz (contador), da Sociedad de Pintores; Manuel Vidal (depositario), da ATEO e Indalecio Palacios (bibliotecario), da Sociedad de Panaderos.

SOCIEDAD DE ALBAÑILES DE OURENSE (1895)
-          1895: Manuel Docampo (presidente), Alejandro Zorrilla (vicepresidente), Antonio Salgado (contador), Miguel Arca (depositario), Adolfo Docampo (secretario 1º), Victorino Vázquez (secretario 2º), Antonio Foucer, José Mª Pradas e Ramón Carvajales (vocais).
-          1915: Serafín Prada (presidente), Manuel Rodríguez (secretario).
-          1926: José Blanco (presidente), Serafín Suárez (vicepresidente), Eladio Fernández (secretario primeiro), José Sánchez (secretario segundo), Manuel Conde (contador), José Fernández (depositario), Celso Losada, Emilio Rodríguez e Antonio Borrajo (vocais).
-          1930:Adolfo Fernández (presidente), Emilio Orbán (vicepresidente), Francisco Vázquez (secretario), Alejandro Díaz (vicesecretario), José Iglesias (contador), Aurelio Gómez (tesoureiro), Cándido García, Edmundo Blanco e Maximino Franco (vocais).
-          1931: Manuel Iglesias (presidente), José Blanco (secretario).
-          1932: Juan Mosquera (presidente), Luís Vázquez (secretario).

SOCIEDAD DE SASTRES DE OURENSE (1895)
-          1900: Remigio González (presidente), Jesús Grutián (vicepresidente), César Varela (secretario1º), Antonio Iglesias (secretario 2º), José González (tesoureiro),  José Campos (contador), Silvio Lamela, José Ulloa, José Iglesias e José Mª Turón (vocais).
-          1904: Antonio Álvarez (presidente).
-          1916: Ramiro Escudero (secretario).
-          1931: José Mariño Boo (presidente), Manuel Mancelas Mendez (vicepresidente), José Saa Rey (secretario), Álvaro Rodríguez Rivero (vicesecretario), Modesto Novoa Agustín (depositario), Irineo Bermejo Rebollo (contador), Luís Doval Senra (vicecontador), Arturo González, Antonio Dacuña e José Tomás Rivas (vocais).

SOCIEDAD DE CANTEROS DE OURENSE (1895)
-          1895: José Cuíñas (presidente), Juan Mauriño (vicepresidente), Avelino Vidal (contador), Serafín Martínez (depositario), José Pintos (secretario 1º), Manuel Castor (secretario 2º), Manuel Iglesias, Manuel Carreño, Ramón Pintos e Manuel Orge (vocais).
-          1904: José Barreiros (presidente).
-          1914: José Lorenzo (presidente), Manuel Suárez Castro (secretario).
-          1918: Manuel Suárez Castro (presidente), Alfonso Destar (secretario).
-          1923: Manuel Suárez Castro (presidente).
-          1926:Augusto Fernández (presidente), Segundo Lorenzo (vicepresidente), Manuel García (secretario primeiro), Celestino Seoane (secretario segundo), José Durán (contador), Constantino Suárez (depositario), Juan Cota, Lorenzo García e Manuel Vázquez (vocais).
-          1926: Arturo Cota (presidente), Joaquín García (vicepresidente), Manuel Fernández (secretario primeiro), Eugenio López (secretario segundo), Anastasio Martínez (contador), José Iglesias (depositario), Antonio Carrera, Laureano Garrido e Rafael Vidal (vocais).
-          1928: Manuel Pérez Dios (presidente), Manuel García (vicepresidente), Antonio Cid (secretario primeiro), Lino Vidal (secretario segundo), José Perdiz (contador), Ángel Suárez Castro (depositario), Manuel Deza, Miguel Serapio e Celso Pérez (vocais), Manuel Suárez, Arturo Cota e José Durán (revisores de contas).
-          1930: Manuel Suárez (presidente), Joaquín García (vicepresidente), Manuel Otero (secretario), Gumersindo Castro (vicesecretario), José Perdiz (contador), Ángel Suárez (tesoureiro), Antonio Rey, Manuel García, Manuel Fernández, Gumersindo Montes e Nicasio Cabaleiro (vocais).
-          1931: Arturo Coto (presidente), Alfonso Destar (secretario).

SOCIEDAD DE CARPINTEROS DE OURENSE (1895)
-          1895 Manuel Lorenzo (presidente), Francisco Reigosa (vicepresidente), Patricio Mosquera (contador), Manuel Quiroga (depositario), Juan Pambau (secretario 1º), Alfredo Fernández (secretario 2º), Benigno Abeleira, Santiago Feijoo, Miguel Serantes e Maximino Campos (vocais).
-          1899: Enrique Fernández (presidente), Miguel Serantes (vicepresidente), Benigno Abelaira (depositario), José Pallaré (contador), Avelino Soto (secretario 1º), Darío Parga (secretario 2º), Segundo Fernández, José Vázquez e Miguel Fernández (vocais).
-          1900: Manuel Quiroga (presidente), Manuel Blanco (vicepresidente), Manuel Díaz Viñas (contador), José Vázquez (depositario), José Seurra (secretario 1º), Manuel Rodríguez (secretario 2º), Benito Fontaíña, José Daceva e José Lorella Mondua (vocais).
-          1904: Celestino García.
-          1913: Álvarez Delón (presidente).
-          1915: Jesús Lamelas (presidente), Camilo Parga (secretario).
-          1918: Manuel Ferreiro (presidente), Juan Conde (secretario).
-          1922:José Salgado (presidente), Benigno González (secretario).
-          1930: Manuel Docampo Pousa (presidente), Florencio Hernández (vicepresidente), Eliseo Rodríguez Suárez (secretario), Baldomero Domínguez (vicesecretario), Secundino Fernández (contador), Esteban Domínguez (depositario), Manuel Novoa, Ramón Gallego e Augusto Feijoo (vocais).

SOCIEDAD DE ZAPATEROS DE OURENSE / CONSTRUTORES DE CALZADO (1895)
-          1895: Felipe Castelao (presidente), Benito Feijoo (vicepresidente), Ramón Rodríguez (contador), Manuel Santa Olalla (depositario), Teodoro Delgado (secretario 1º), Vicente Rodríguez (secretario 2º), Ramón Fernández, Manuel Bareda, Ildefonso Diéguez e Vicente Álvarez (vocais).
-          1899:Andrés Castro (presidente), Ramón Fernández Rodríguez (vicepresidente),  Valentín Ansias (tesoureiro), José Conde Vide (contador), Vicente Rodríguez (secretario 1º), Francisco Rodríguez (secretario 2º), David Iglesias, Ildefonso Diéguez e Maximino Fernández (vocais).
-          1904: Ramón Fernández (presidente).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE OURENSE (1895)
-          1900: Secundino Couto (presidente), José Barreiros (vicepresidente), José Conde Vide (depositario), Ramón Vázquez (contador), Bricio Serantes (secretario 1º), José Picocha (secretario 2º), Quirino Rodríguez, Juan García, Segundo Maquieira e Secundino Martínez (vocais). Emilio Vilar e Manuel Bayón (comisión revisora).
-          1901: Jesús Gómez (secretario) e Ramón Vázquez González (correspondente para El Socialista).
-          1904:José Vázquez (presidente).
-          1913: Heriberto Pérez (presidente).
-          1914: Manuel Deza Castro (presidente), Segundo Garrido  (secretario).
-          1915: Manuel Deza Castro (presidente), Cesáreo Palacios (secretario).
-          1918: José Lorenzo Álvarez (presidente), Antonio Calviño Cebreiros (secretario).
-          1924: Miguel Serantes (presidente), Ramiro Escudero (vicepresidente), Ángel Fernández (secretario primeiro), Enrique Rodríguez (secretario segundo),  Augusto Fernández (contador-depositario), Manuel Suárez, Joaquín García e Luís Fernández (vocais) e Manuel Suárez (correspondente de El Socialista).
-          1930: Ramiro Escudero (presidente), Joaquín García (vicepresidente), Manuel Suárez (secretario), José Fernández (vicesecretario), Vicente Rodríguez (contador-depositario), Alfredo Villar, Manuel García e Rogelio García (vocais).
-          1931: Ramiro Escudero (presidente), Arturo Rodríguez Cota (vicepresidente), Manuel Suárez (secretario), Ático Noguerol (vicesecretario), Vicente Rodríguez (contador), José Fernández (tesoureiro), Eladio Moure, Florencio de la Torre, Manuel Lobit, Fernando Ledo e Enrique Rodríguez (vocais).

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE OURENSE (1895)
-          1915: Fausto Rodríguez (presidente), Moisés Hernández (secretario accidental).
-          1931: Ramiro Escudero (presidente), José Marcos (secretario).

SOCIEDAD DE EBANISTAS DE OURENSE (1896)
-          1899: Manuel Fernández (presidente), José Picocha (vicepresidente), Ernesto Acuña (contador), Enrique Fernández (tesoureiro), José Vázquez (secretario 1º), José da Grasa (secretario 2º), Juan Ferrari, José Rodríguez e Lisardo Sánchez (vocais).
-          1915: Eulogio Varquero (presidente), Luís Vázquez (secretario).
-          1922: Luís Fernández (presidente), Enrique Rodríguez (secretario).
-          1929: Enrique Rodríguez (presidente), Amador Cobas (vicepresidente), Enrique Iglesias (secretario), Manuel Fernández (vicesecretario), Eugenio Pereira (depositario), Luís Fernández, Ramón Novoa e Manuel Rodríguez (vocais).

SOCIEDAD DE TRABAJADORES DEL METAL DE OURENSE  “LA UNIÓN EMANCIPADORA” (1896)
-          1900: Antonio Naval (presidente), José B. Rodríguez (vicepresidente), Severino Álvarez (contador), Antonio Rodríguez (depositario), Luís Vázquez (secretario 1º), Manuel Arce (secretario 2º), Lino Estévez, Constantino Novoa e Casimiro Rodríguez (vocais).
-          1904: Domingos Blanco (presidente).

SOCIEDAD DE PANADEROS DE OURENSE (1896)
-          1900: José Lande (presidente), José Rey (vicepresidente), Juan Suárez (depositario), Manuel Álvarez (contador), Benito González (secretario 1º), Daniel Casares (secretario 2º), José Doval, Alejandro Seara e Generoso Martínez (vocais).
-          1904: Bricio Serantes (presidente).
-          1905: José García (presidente), Fernando Martínez (secretario).
-          1931: Indalecio Palacios (presidente), Fernando Ledo (secretario).

SOCIEDAD DE TRABAJADORES DE CARBALLIÑO / CENTRO OBRERO UNIÓN ES FUERZA”(1899)
-          1899: Manuel González Ferradas (presidente), Manuel Baleiras (vicepresidente), Marcelino Salla (secretario 1º), José Munín (secretario 2º), Benjamín González (secretario 3º), José Puentes (tesoureiro), Juan alén (contador), José Cabro e Tomás Pérez (vocais).

SOCIEDAD DE PINTORES DE OURENSE (1899)
-          1915: Melchor Fernández (presidente), Celso Losada (secretario).

SOCIEDAD DE OBREROS DE CELANOVA (1900)
-          1900: José Campos (presidente), Abelino A. Rivero (vicepresidente), Evencio Feijoo (contador), Ildefonso Hernández (tesoureiro), Rogelio Campos (secretario), Manuel Méndez (vicesecretario), Celestino Fraguas, Ramón G. Quintairos e Paulino Feijoo (vocais).

SOCIEDAD DEL METAL DE CARBALLIÑO (1900)
- 1900: Pedro Martí (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE VILARIÑO (1900)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE VELLE (1900)
1933: Severino Rodríguez (presidente), Ángel Cantón (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE CERREDA (NOGUEIRA DE RAMUÍN) “LA LUZ”  (1903) 

SOCIEDAD DE BARBEROS Y PELUQUEROS DE OURENSE (1903)
-          1915: Heriberto Pérez (presidente), Germán Barril (secretario).
-          1923: Alfonso Reigosa (presidente),

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE OURENSE (1904)
-          1913: Pascual Núñez (presidente).
-          1914: Manuel Suárez Castro (presidente), Pedro Prieto (secretario).
-          1919: Manuel Calviño (presidente), José Docampo (secretario).
-          1930: José Docampo (presidente), Simón Domínguez (vicepresidente), Manuel Docampo (secretario), Jesús Cabaleiro (tesoureiro-contador), Luciano Fernández (vocal).
-          1931: Enrique Iglesias Deza (presidente), Eduardo Gómez del Valle (vicepresidente),  Luís Vázquez (secretario 1º), Severino Fernández (secretario 2º), Ángel Suárez Castro (tesoureiro-contador), Luís Iglesias Estévez, Ramón Fuentes Canal e Francisco Vázquez Miranda (vocais).
-          1932: Ramón Fuentes Canal (presidente), Vicente González (vicepresidente), Luís Viejo (secretario), Severino Fernández (vicesecretario), Antonio Docampo (tesoureiro), Antonio Iglesias Pombal (contador), Enrique Iglesias, José Sarrey e Antonio Taboada (vocais).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y OFICIOS VARIOS DE QUINTELA DE CANEDO (1905)

SOCIEDAD DE OBREROS AGRÍCOLAS / AGRICULTORES DE RIBADAVIA (1905)
-          1933: Manuel Rivas (presidente), José Rosendo (secretario).

SOCIEDAD DE OBREROS AGRÍCOLAS DAS CALDAS – CANEDO  (1905)
-          1933: Vicente Varela (presidente), José González (secretario).

SOCIEDAD DE OBREROS AGRÍCOLAS DE CUDEIRO – CANEDO  (1905)
-          1914: José Fernández (presidente 1º), Camilo Sandoval (presidente 2º), Avelino González (secretario 1º), Daniel Rodríguez (secretario 2º), Isabelino Cordero (contador), Cesáreo González (tesoureiro), José Rey, Ricardo González e Perfecto González (vocais).
-          1930: José Fernández (presidente), Ramón Rauqiet (vicepresidente), Fidel López (secretario), José Campos (vicesecretario), José Puga (contador), Alejandro Garrote (tesoureiro), Manuel González, Urbano González e Cesáreo González (vocais). 
-          1933: Leonardo Quiroga (presidente), José Fernández (secretario).

SOCIEDAD DE CANTEROS DE CARBALLIÑO (1905)

SOCIEDAD DE OBREROS AGRÍCOLAS DE VILANOVA DO BARCO DE VALDEORRAS (1906)

SOCIEDAD DE FUNDIDORES Y CERRAJEROS DE OURENSE (1906-1923)
-          1918: José Arce (secretario).

SOCIEDAD AGRARIA Y DE OFICIOS VARIOS DE CEBOLIÑO –OURENSE (1907)
-          1933: Claudio Salgado (presidente), José Cerreda (secretario).

SOCIEDAD DE OBREROS AGRÍCOLAS DE COLES (1907)

SOCIEDAD DE OBREROS AGRÍCOLAS DE RAIRO (1907)
-          1933: Herminio Docabo (presidente), Manuel Deza Castro (secretario).

FEDERACIÓN PROVINCIAL AGRÍCOLA DE OURENSE (1908)

SOCIEDAD DE COCHEROS Y CONSTRUCTORES DE CARRUAJES DE OURENSE (1909)
-          1915: Heriberto Pérez (presidente), Cesáreo Palacio (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y OFICIOS VARIOS DE VILAZA (1910)
-          1933:Sergio Sandoval (presidente), Mariano Suárez (secretario).

SOCIEDAD DE PEONES Y BRACEROS DEL CAMPO DE OURENSE (1910)
-          1914: Manuel Deza Castro (presidente), Segundo Garrido (secretario).
-          1915: Manuel Deza Castro (presidente), Heriberto Pérez (secretario).
-          1931: Tomás Serantes (presidente).
-          1932: Celestino Seoane (presidente), Vicente Sánchez Leiras (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE TABOADELA (1910?)
-          1932: Luís González (presidente), Benito Daquinta (vicepresidente), Modesto Domínguez (secretario), Vicente Prieto (vicesecretario), Daniel Lage (contador), Ricardo Menor (contador), Antonio Menor, José Sierra, Eulogio Menor, Felisindo Gallego, Antonio Martínez, Eliseo Santos e Felisindo Blanco (vocais). Eladio Cid Buján, Manuel Santos e Salurino Cid (revisores de contas).
-          1933: Jesús González (presidente), Eliseo Cid (secretario).

SOCIEDAD DE CONDUCTORES Y MOZOS DE CARROS DE OURENSE (1912)
-          1915: Heriberto Pérez (presidente), Cesáreo Palacios (secretario).

SOCIEDAD DE CAMAREROS, COCINEROS Y SIMILARES DE OURENSE “LA HONRADEZ” (1912)
-          1915: Modesto Novelle (presidente), Ángel Méndez (secretario).
-          1915: Ángel Méndez (presidente), Heriberto Pérez (secretario).
-          1927: Rogelio Gutiérrez, Alfredo Villar, Martín Pérez e José Santos (vocais).
-          1930: Antonio González (presidente).

SOCIEDAD DE HOJALATEROS DE OURENSE (1912)
-          1915: Heriberto Pérez (presidente), Manuel Martínez (secretario).

SOCIEDAD DE DEPENDENCIA MERCANTIL Y BANCARIA DE OURENSE (1913)
-          1915: Teleósforo Raimúndez (presidente), Ramiro Pérez (secretario).
-          1931: Manuel Suárez Castro (presidente), Eladio Moure Rey (secretario).

SOCIEDAD DE DEPENDENCIA MERCANTIL Y BANCARIA  DE VERÍN (1913)
-          1920: Adolfo Pardo (presidente).
-          1932: Alfonso Suárez (presidente), Juan González (vicepresidente), Manuel Álvarez (secretario), Domingo Otero (tesoureiro), Castor Gago e José Romero (vocais).

SOCIEDAD DE DEPENDENCIA MERCANTIL Y BANCARIA DE CELANOVA (1913)

SOCIEDAD DE DEPENDENCIA MERCANTIL Y BANCARIA DE ALLARIZ (1913)

UNIÓN DE TRABAJADORES Y OFICIOS VARIOS DE GOMESENDE – CELANOVA  (1914)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y OFICIOS VARIOS DE LOBEIRA (1914)

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES OBRERAS DE OURENSE / FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES OBRERAS Y AGRÍCOLAS DE OURENSE (1914)
-          1914: Jenaro Purres (presidente), Heriberto Pérez (secretario).
-          1915: Ramón Pousa (presidente), Heriberto Pérez (secretario).
-          1918: Severino Fernández (presidente), Heriberto Pérez (secretario).
-          1918: Segundo Garrido (presidente), Heriberto Pérez (secretario).
-          1918: Manuel Suárez Castro (presidente), Heriberto Pérez (secretario).

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE VERÍN (1914)
-          1914: Plácido Herbella, Aurelio Rodríguez e José Queija (comisión fundadora), Manuel Dapena (presidente), Jacinto Barja (vicepresidente), Victorino Vasalo (tesoureiro), Aurelio Rodríguez (secretario), José Queija (vicesecretario) e Manuel Sánchez (contador).
-          1918: Manuel Iglesias (presidente), Manuel Hervella (vicepresidente), Leonardo Diz (secretario), Gerardo Quesada (vicesecretario), Francisco Álvarez (tesoureiro), Manuel Dapena (contador) e Aurelio Rodríguez, Marcial Conde e José Campos (revisores de contas).
-          1919: Marcial Conde (presidente), Manuel Iglesias (vicepresidente), Leonardo Diz (secretario), Francisco Rodríguez (vicesecretario), Antonio Coutiño (contador), Manuel Dapena (tesoureiro), Francisco Álvarez, Aurelio Rodríguez e Santiago Ramos (revisores de contas).
-          1920: Manuel Lamas (presidente), Marcial Conde (vicepresidente), Vicente Dalama (secretario), Feliciano Dalama (vicesecretario), Antonio Coutiño (contador),  Manuel Lamas (tesoureiro), Aurelio Rodríguez, Manuel Iglesias e Bernardo Conde (revisores de contas).
-          1922: Julio del Río (presidente), Ramón Santamarina (vicepresidente), José Álvarez (secretario), Higinio Casado (vicesecretario), Antonio Coutiño (contador), Manuel Lamas (tesoureiro) e Luís Rodríguez, Lucas Afonso e José Álvarez (revisores de contas).

SOCIEDAD AGRÍCOLA DE VILAR DE CANEDO (1915)
-          1915: Emilio Novoa (presidente), José Rodríguez (vicepresidente), Ricardo López (secretario 1º), Ignacio Boceda (secretario 2º), Valentín Vázquez (tesoureiro), Tadeo Novoa (contador), Manuel Ojea, José Iglesias e Eladio Veiras (vocais).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE RIÓS (1915)
-          1915: Emilio Ferreira (presidente), Antonio Calvo (vicepresidente), José Nieve (secretario), José Mª Vázquez (vicesecretario), Francisco Reigada Villarino (contador) e Cipriano Barreira (tesoureiro).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE RIÓS (1916)
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DA GUDIÑA (1916)
-          1916:José López (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE LAZA (1917)
-          1917: José Otero Cid (presidente).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE VERÍN (1919)
-          1920: Bernardo Conde (presidente).
-          1922: Juan Antonio Rodríguez (presidente), Pedro Blanco Barreira (vicepresidente), Francisco Blanco Vaquero (secretario), Delfín Vaamonde Luís (vicesecretario), Genaro González Meiriño (contador), Claudio Rodríguez Blanco (tesoureiro), José González García e Francisco Álvarez Campos (vogais), Aurelio García Torneiros e Amadeo García Sotillos (revisores de contas).
-          1924: Manuel Losada (presidente), Francisco Blanco (vicepresidente), Amadeo García (secretario), Silvino Rodríguez (vicesecretario), Francisco A. Campos (contador), Manuel Lamas García (tesoureiro), Celso Sánchez, Vicente Freiria, Valentín González e Manuel Carrizo (vogais), Claudio Rodríguez, Genaro González e Manuel Castro Pousada (revisores de contas).

SOCIEDAD DE OBREROS DEL CAMPO DE RIVA DE VALDEORRAS – FONTEI (1919)
-          1933: José Rodríguez (presidente), Nicolás Pérez (secretario).

SOCIEDAD DE AGARRADORES DE OURENSE (1919)

SOCIEDAD AGRARIA SOCIALISTA DE RIVELA – OURENSE (1919)
-          1933: Enrique Pérez (presidente), Enrique Arias (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE SAN PAIO DE VENTOSELA (1920)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE PADERNE (1920)
-          1933: José Caride (presidente), Bernardino González (secretario).

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE ALBARELLOS (1920)

SOCIEDAD DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE OURENSE (1922)
-          1922: Amador Covas (presidente), Vicente Varela (secretario).
-          1930: Antonio Viejo (presidente), Froilán Fernández (vicepresidente), Bonifacio Fernández (secretario), Manuel Blanco (vicesecretario), Modesto Cabanelas (contador), José Pérez (contador), Manuel Suárez, Indalecio Vázquez e Balbino García (vocais).
-          1931: Eulogio Vázquez (presidente).

SOCIEDAD DE CANTEROS, CARPINTEROS Y OFICIOS VARIOS DE CARBALLIÑO (1922)
-          1926: José Puentes (presidente), Magín Rodríguez (secretario).
-          1928: José Puentes (presidente).

SOCIEDAD AGRARIA DE VILAMAIOR – VERÍN (1922)

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE RIBADAVIA (1922)
-          1923: Benito Casasnovas Rodríguez (presidente), Ricardo González Suárez (secretario) e Leopoldo Cortizo Borrajo (tesoureiro). 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE RIBADAVIA (1922)

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES OBRERAS DE RIBADAVIA – Seccións de canteiros, carpinteiros, albaneis, dependentes de comercio, zapateiros, ferroviarios e oficios varios (1922)
-          1922: Benito Casasnovas (presidente), Cándido García (secretario).

SOCIEDAD DE CANTEROS DE RIBADAVIA (1922)
-          1928: Antonio González (presidente), Carlos Alonso (vicesecretario), Manuel Domínguez (secretario), Venancio Martínez (vicesecretario), Antonio Cortizo (contador), José Boullosa (tesoureiro), Antonio Rodríguez Cabaleiro, Abel Cortizo e Antonio Rodríguez (vocais).
-          1929: Joaquín Rodríguez (presidente), Antonio R. Cabaleiro (vicepresidente), Manuel R. Gudín (secretario), Manuel R. Álvarez (vicesecretario), Antonio Cortizo (contador), José Boullosa (tesoureiro), Avelino Varela, Abel Cortizo e Alfredo Paz (vocais).

SOCIEDAD DE ZAPATEROS DE RIBADAVIA (1923)

SOCIEDAD DE CARPINTEROS DE RIBADAVIA (1923)

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE CANEDO (1924)

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES AGRARIAS DE VERÍN (1924)
-          1924: Manuel Lamas García (presidente), Leonardo Diz (secretario).

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE XINZO (1926)
-          1926: Alfredo López (presidente), Julio Moreiras (vicepresidente), Manuel Gómez (secretario), Celso Moreiras (contador), Juan Nieves (depositario), Eligio Dacal, Manuel González e Touro (vocais), Emilio González, José Gómez e José Campos (revisores de contas).

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DA RÚA DE VALDEORRAS (1926)
-          1926: Antonio Mateo (presidente).
-          1933: Manuel Hervella Sánchez (presidente), Alfredo Bustos (secretario).

SOCIEDAD DE OFICIOS Y PROFESIONES VARIAS DE POBOA DE TRIVES – RAMO DE EDIFICACIÓN (1926)
-          1926: Emilio Álvarez (presidente), Severino Álvarez (vicepresidente), Victoriano Álvarez (secretario), José Vázquez (contador), Nicasio Domínguez (tesoureiro), Antonio Pérez, José Álvarez e Isauro Justor (vocais), Cesáreo Domínguez, Daniel Domínguez e Miguel Álvarez (revisores de contas).

SOCIEDAD DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN DE XINZO DE LIMIA (1927)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE SANTA BAIA DE ALLARIZ (1928)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y OFICIOS VARIOS DE NANÍN-ALLARIZ (1928)
-1933: Juan Cid (presidente), Benito Álvarez (secretario).

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE RIBADAVIA (1929)
-          1929: Serafín González (presidente), Antonio Rodríguez (secretario), Manuel Ríos (tesoureiro), Felipe Fernández e Fidel Blanco (vocais).
-          1929: Antonio González (presidente), Consuelo Pérez (secretaria), Favino Pérez (tesoureiro), Manuela Gómez e Antonio Fernández (vocais).

SOCIEDAD DE FUNDIDORES Y CERRAJEROS DE OURENSE (reorganizada en 1929)
-          1929: Enrique Rodríguez (presidente), Castor Rial (vicepresidente), Delfín Baso (secretario), Julio Rial (vicesecretario), Manuel Martiña (contador), Ángel Esperanza (depositario), Gerardo Gallego, Ceferino Fuentes e Bernardino Álvarez (vocais).

SECCIÓN? / SOCIEDAD DE TRABAJADORES DEL FERROCARRIL DE OURENSE? (1929?)
-          1929: Braulio Palacios (presidente), José María Castro (secretario).

SECCIÓN / SOCIEDAD DE TRABAJADORES DEL FERROCARRIL DE QUINTELA – CANEDO (1929).
-          1929: Antonio Novoa Freigido, Aurelio González, Juan López e Ramón Losada.

SOCIEDAD DE OFICIOS Y PROFESIONES VARIAS DE BAÑOS DE MOLGAS - RAMO DE LA EDIFICACIÓN (1929)
-          1930: Hermógenes Bouzas Vila (presidente), Julio Delgado (vicepresidente), Ceferino Vidal (secretario), Manasés D. Movilla (vicesecretario), David Ferreiro (tesoureiro), Jovino González (contador), Artemio F. Alonso, José González, Rogelio F. Fárquez, Felisindo Quintas e Manuel García (vocais).

SOCIEDAD DE PROFESIONES Y OFICIOS VARIOS DE ABERQUERÍA – LAZA (1929)
-          1929: Avelino González (presidente), Fabián Hernández (vicepresidente), Luís García (secretario), Ricardo Novoas (tesoureiro-contador), Manuel Estévez, Manuel Fariñas, Serafín González, Juan González e Francisco Rivera (vocais).

SOCIEDAD DE PROFESIONES, OFICIOS VARIOS Y OBREROS EN GENERAL DE PARADA – AMOEIRO (1929)
-          1929: Castor Iglesias (presidente), Ramón Caride (vicepresidente), Pajero Caride (secretario), Antonio Parga (vicesecretario), Baldomero Gómez (contador), Juan Manuel Rúas (tesoureiro), Amadeo González, Benjamín Gómez e Santiago Vázquez (vocais).

SOCIEDAD DE EBANISTAS DE BAÑOS DE MOLGAS (1929)
AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE AMOEIRO (1930)
-          1930: Francisco Seco Lerunde (presidente), Amadeo González Sánchez (vicepresidente), Castor Sánchez Martínez (secretario), Ramón Caride González (contador-depositario), José Sarmiento Sarmineto, Francisco Dopazo Rodríguez e Marcial Vázquez (vocais).

SOCIEDAD AGRARIA DE XARES – A VEIGA DO BOLO, RÚA DE PETÍN (1930?)
-          1933: José Carracedo (presidente), Andrés Lorenzo (vicepresidente), Francisco Sanjuan (secretario).

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE OUSENDE, RAMO DE LA EDIFICACIÓN – PADERNE  (1930)
-          1930: José Cid Fernández (presidente), Antonio Vázquez Martínez (vicepresidente), Juan Antonio Fariña (secretario), Antonio Blanco (tesoureiro), José González Tesouro (contador), Eloy Vázquez Puga, Herminio Menor e José Blanco Cid (vocais).
-          1932: Herminio Puga (presidente), Manuel Novoa Guede (vicepresidente), Eloy Vázquez Puga (secretario), Manuel Fernández (vicesecretario), Sergio Rodríguez Vila (contador), Arturo González González (tesoureiro), José Cid Fernández, Manuel Núñez Sotelo e Manuel Delfín Almeda (vocais).

FEDERACIÓN DE COLECTIVIDADES SOCIALISTAS DE LA PROVINCIA DE ORENSE (1931) / FEDERACIÓN PROVINCIAL AGRARIA –SOCIALISTA/UGT (1931)
-          1931: Manuel Poza Castro (presidente), Claudio González (vicepresidente), Manuel Suárez (secretario), Ramón Fuentes Canal (vicesecretario), Ramón Escudero (depositario-contador), Antonio Rodríguez Rodríguez, Ricardo Rodríguez Rodríguez, Castor Sánchez, Odilo Marsia e Eladio Moure (vocais).
-          1931: Manuel Deza (presidente), Manuel Suárez Castro (secretario).
-          1933: Ramón Fuentes Canal (presidente), Manuel Suárez Castro (secretario xeral).


AGRUPACIÓN SOCIALISTA AGRARIA DE O BARCO DE VALDEORRAS (1931)
-          1931 (fundadores): José M. Prado (excelador telegrafista), José Félix (mestre xastre), Luís Bedo (industrial), Enrique Trincado (propietario), Ángel Blanco (latoeiro), Celestino Diéguez (zapateiro), Enrique Arias (carpinteiro), Alfonso Medeira (panadeiro), Marcial Álvarez (ferreiro), Alfonso Rodríguez (industrial), Jesús Buján (zapateiro) e Jesús Muñoz (propietario).
-          1931: Jesús Núñez (presidente), Manuel Vázquez López (vicepresidente), José M. Prado (tesoureiro),  Marcial Blanco (secretario), Juan Arqueza (vicesecretario), Luís Vedo (contador), Aníbal Rodríguez, Alfonso Medina, Joaquín Fernández, José Pérez e Eladio Gago (vocais), José Fernández e Celestino Diéguez (revisores de contas).
-          1932: Manuel Armesto (presidente), Felipe Bodegas (secretario-contador), Marcial Blanco (vicesecretario), José Arias (tesoureiro), José Cruz, Luciano Paradelo e Joaquín Rodríguez (vocais), Jesús Núñez, Justo Prada e José Núñez (revisores de contas).

SOCIEDAD DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAIAS –BARBANTES  (1931)

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE OURENSE / ATEO-FETE-UGT OURENSE (1931)
-          1931: Albino Núñez Domínguez (presidente).
-          1932: Evaristo Suárez (presidente, en funcións), Luís Soto Fernández (presidente), Ignacio Herreo Fuentes (secretario).
-          1936: Luís Soto Fernández (secretario xeral da ATEO-FETE-UGT).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA OBRERA DE MASIDE (1931)
-          1931:Manuel López González (presidente), Tomás Bermello (vicepresidente), Emilio Cabaleiro (secretario), Odilo Vázquez (vicesecretario), Antonio Iglesias (tesoureiro-contador), Juan Justo, Luís Vázquez e Juan B. Justo (vocais).
-          1932: Manuel López González (presidente), Juan Benito Justo (vicepresidente), César Valeiras (secretario), Miguel Justo (vicesecretario), Cándido Pérez (tesoureiro-contador), Alejandro Fernández, Valentín Rodríguez e Juan Domínguez (vocais).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE VERÍN (1931)
-          1932: Eduardo Castro Campos (presidente), Ángel Cadavid Conde (vicepresidente), Gerardo Tresguerras Diéguez (secretario), Gerardo Cabido Nóvoa (vicesecretario), Domingo Otero Nieto (tesoureiro), Antonio Romasanta Quintana (contador), José García Rodríguez, J. Benito González Freire, Manuel García Cabido (vocais), Castor Rivero Alonso, José Álvarez Martínez e Emilio Vidal Moreiras (revisores de contas).

COMITÉ REPUBLICANO SOCIALISTA AGRARIO DE PETÍN / CENTRO OBRERO AGRÍCOLA DA UGT DE PETÍN (1931)
-          1933: Manuel Pavio? (presidente), Eleuterio Rodríguez (secretario).

SOCIEDAD OBRERA DE SANDIÁS (1931)
-          1931:  Antonio Vences (presidente).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y OFICIOS VARIOSLA AURORA” DE XUNQUEIRA DE AMBÍA (1931)

SOCIEDAD DE CONSTRUCTORES DEL FERROCARRIL DE CARBALLIÑO (1931)

SOCIEDAD DE CANTEROS DE QUINTELA – CANEDO  (1931)

SOCIEDADE DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE VERÍN (1931)
-          1931: Aurelio Rodríguez (presidente), José Machado (vicepresidente), Emilio García (secretario), José Mateo (vicesecretario), Matías Pérez (tesoureiro), Manuel Ferreira (contador), Gerardo Quesada, Luís Pérez e Feliciano Dalama (revisores de contas).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE XARES – VEIGA  DO BOLO, RÚA DE PETÍN (1931)

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE PADERNE (1931)
-          1932: Arturo González González (presidente), Fernando Rodríguez Pena (vicepresidente), José Cid Fernández (secretario), Felisindo Romasanta (vicesecretario), José González Tesouro, José Rodríguez Quintana e Jesús Iglesias Pérez (vocais), Claudio Fernández Cid, Herminio Puga Romero e José Puga Cid (revisores de contas).

SOCIEDAD AGRARIA SOCIALISTA DE COBAS DO RÍO – A MERCA (1931)
-          1933: Antonio Nanín (presidente), Camilo Rodríguez (secretario).

SOCIEDAD AGRARIA SOCIALISTA DE GUSTEI – COLES  (1931)
-          1933: Vicente Quintairos (presidente), Camilo Iglesias (secretario).

SOCIEDAD AGRARIA SOCIALISTA DE A VEIGA-CARBALLEDA DE AVIA (1931)
-          1933: Javier Pérez (presidente), Braulio Gómez (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE FRANCELOS – RIBADAVIA  (1931)
-          1933: Constantino Soto (presidente), Alfredo Carballal (secretario).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE NOGUEIRA DE RAMUÍN (1931)

SOCIEDAD DEL RAMO DE LA CONSTRUCIÓN DE VILAVELLA DE FREIRAS – A MEZQUITA (1931)

FEDERACIÓN LOCAL DA UGT DE OURENSE (1931)
-          1931: Luís Fernández Bóveda (presidente-ebanista), Arturo Rodríguez Cota (vicepresidente-canteiro), Luís Vázquez (secretario xeral- albanel), Enrique Rodríguez (secretario de actas-ebanista), Ramón Pérez Serrano (depositario-dependente), Antonio Vázquez (contador-oficios varios), Eladio Moure (bibliotecario-Agrupación Socialista).
-          1932:Arturo Rodríguez (presidente), Luís Fernández Bóveda (vicepresidente), Luís Vázquez (secretario xeral), Enrique Rodríguez (secretario de actas), Ramiro Pérez Serrano (tesoureiro), Emilio Álvarez (contador) e Antonio Vilagarcía (bibliotecario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE VILARRUBÍN – A PEROXA (1931)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE CARRACEDO – A  PEROXA (1931)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE SAN XINÉS - A PEROXA (1931)

SOCIEDAD AGRARIA Y DE OFICIOS VARIOS DE O BARCO DE VALDEORRAS (1931)

SOCIEDAD AGRARIA DE ARMARIZ – NOGUEIRA DE RAMUÍN (1932)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUXILIARES DE FARMACIA (1932)

SOCIEDAD DE OBREROS INDUSTRIALES DEL RAMO DE LA EDIFICACIÓN DE MACEDA (1932)
-          1932: Valentín García Rodríguez (presidente), José Gómez Arias (vicepresidente), Norberto Saa Froufe (secretario), José Garrido Borge (tesoureiro), Juan Grande Puga (contador), Antonio Saa Froufe, Eliseo Conde e Julio Merino (vocais).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE TIBIANES – PEREIRO (1932)
-          1933:  Claudio  (?) (presidente), José del Río (secretario).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE PEREIRO DE AGUIAR (1932)
-          1932: Emilio Orbán (presidente), Agustín Fernández (vicepresidente), Luís Cantón (secretario), José Valcárcel (vicesecretario), Antonio Fernández (contador), Jesús Blanco (depositario), Maximino Sequeiros, Antonio Somoza e José Gómez (vocais).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE CELANOVA (1932)

SOCIEDAD DE PROFESIONES Y OFICIOS VARIOS DE VENTAS DE TERESA (1932)
-          1932: José Tiveron Domínguez (presidente), Nicasio Bajo Pardo (vicepresidente), Carlos Martínez Diéguez (secretario), Pascual Riesco Santos (vicesecretario), Antonio Casaseca López (tesoureiro), Daniel Rodríguez Alonso, Camilo Alonso Benito e Julio Coepocales Gallego (vocais).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE LAIAS – BARBANTES Y SUS CONTORNOS (1932)
-          1933: Evaristo Alberte (presidente), Benito González (secretario).


SOCIEDAD DE OBREROS DEL CAMPOEL PORVENIR” DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (1932)
-          1933: Francisco Gómez (presidente), Claudio González (secretario).

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE BOVEDA – AMOEIRO  (1932)
-          1933: Modesto Santos (presidente), Valentín Fernández (secretario).

SOCIEDAD DE TRABAJADORES EN GENERAL DEL CAMPO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRASALBA – AMOEIRO (1932)
-          1933: Fernando González (presidente), José Castiñeiras (secretario).

SOCIEDAD DE TRABAJADORES EN GENERAL DEL CAMPO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADA – AMOEIRO (1932)
-          1933: Baldomero Gómez (presidente), Jesús Fernández (secretario).

SOCIEDAD DE OBREROS AGRICULTORES DE VILELA DE VALDEORRAS (1932)
-          1932: Ramón Álvarez Álvarez (presidente), Antonio Fernández (vicepresidente),  Jesús González Rodríguez (secretario), Mariano Antolín Pérez (vicesecretario), Benigno Sotelo Fernández (tesoureiro), José Arístegui Núñez e Ramón Rodríguez Álvarez (vocais).
-          1933: Antonio Fernández (presidente), José García Domínguez (secretario).
-          1933: José Arístegui (presidente), Rafael García (secretario).

SOCIEDAD AGRÍCOLA DE ARMARÍZ – NOGUEIRA DE RAMUÍN (1932)
-          1933:  Nicanor Álvarez (presidente), Justo Blas (secretario).

SOCIEDAD DE METALÚRGICOS, TRANSPORTES Y SIMILARES DE CARBALLIÑO (1932)

SOCIEDAD DE ACOMODADORES DE OURENSE (1932)

SOCIEDAD DE OFICIOS Y PROFESIONES VARIAS DE LEIRO (1932)

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE VILAR DE VARRIO (1932)

CENTRO OBRERO SOCIALISTA DE CABEZA DE VACA (1933)

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y OFICIOS VARIOS DE SAN AMARO (1933)

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE CARBALLIÑO (1933)

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DE QUINTELA DE LEIRADO (1933)

SOCIEDAD AGRARIA DE SAN MARTÍN DO BOLO (1933)

SOCIEDAD DEL RAMO DE LA EDIFICACIÓN DE CELANOVA (1933)

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TIERRA DO BARCO DE VALDEORRAS (1933)
-          1933: José Carballo (presidente), Felipe Bodegas (secretario).

SOCIEDAD OBRERA CAMPESINA SOCIALISTA  DE SAN MIGUEL DE MONES – PETÍN  (1933)
-          1933: Serafín Cerdeira (presidente), Santiago González Fernández (secretario).

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE AVIÓN (1934)

SINDICATO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE OURENSE (1934)

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE VILADERREI – TRASMIRAS  (1936)

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE TRIVES (1936)

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DA PEROXA (1936)Publicacións populares deste blog

No fue en Eibar, fue en Ribadavia. La proclamación de la II República.

A tradicional implantación socialista na vila de Allariz